The CO2IN, a.s.

Reklamační řád pro spotřebitele

 1. 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. 1.1Tento reklamační řád upravuje práva klientů – spotřebitelů (dále jen „Klient“) z vadného plnění poskytnutého na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb spojených s tokenem CO2IN uzavřené mezi Klientem a společností The CO2IN, a.s. se sídem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 094 50 050, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25633 (dále jen „Společnost“ a „Rámcová smlouva“) a postup při uplatňování práv Klientů z vadného plnění poskytnutého Společností.
  2. 1.2Předmětem Rámcové smlouvy je poskytování služby CO2IN, která umožňuje klientům převod tokenu a nepřímo tak chránit životní prostředí. Token je virtuální prostředek umožňující fyzickým a právnickým osobám nepřímo ovlivnit obchodování s emisními povolenkami a zapojit se do následné redukce emisí CO2 transparentním a ověřitelným způsobem.
  3. 1.3Tento reklamační řád se nevztahuje na vztahy mezi Společností a jejími klienty – podnikateli.
 2. 2.PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. 2.1Práva Klienta a povinnosti Společnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
  2. 2.2Společnost jako poskytovatel služeb odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě s Rámcovou smlouvou.
  3. 2.3V případě, že se Klient domnívá, že Společnost nedodržela podmínky Rámcové smlouvy, nesplnila svoji povinnost vyplývající z právních předpisů nebo není spokojen s postupem Společnosti nebo jí poskytnutými službami, je oprávěn uplatnit svá práva z vadného plnění u Společnosti (dále jen „Reklamace“).
  4. 2.4Reklamaci může Klient uplatnit e-mailem na adrese support@co2in.com nebo písemně na adrese sídla společnosti The CO2IN, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, Česká republika.
  5. 2.5Při podání Reklamace uvede Klient pokud možno své jméno a příjmení, e-mailovou adresu zaregistrovanou v aplikaci CO2IN, telefonické spojení, User ID (Personal details v aplikaci), předmět Reklamace (čeho se Reklamace týká), důležitá data, čísla, částky a navrhované řešení Reklamace. Pro efektivnější vyřízení Reklamace uvede Klient pokud možno i přesný čas události, typ zařízení a verzi operačního systému zařízení.
  6. 2.6Reklamaci lze uplatnit v průběhu poskytování reklamovaných služeb. Nejpozději lze Reklamaci uplatnit do 6 měsíců ode dne poskytnutí služby. Právo z vadného plnění Klientovi nenáleží, pokud o vadě věděl nebo pokud Klient vadu sám způsobil.
  7. 2.7Společnost eviduje Reklamace v interním elektronickém systému. Přijetí Reklamace podané emailem nebo dopisem Společnost písemně potvrdí. Společnost rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
  8. 2.8V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má Klient právo na bezplatné odstranění vady. Nelze-li vadu služby odstranit, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny služby.
  9. 2.9Reklamaci vyřídí Společnost písemně nebo může kontaktovat Klienta jím zvoleným způsobem. Ve vyrozumění o vyřízení Reklamace se Společnost vypořádá se všemi body Reklamace, včetně potřebných odkazů a vysvětlení.
  10. 2.10Uplatní-li Klient právo z vadného plnění (Reklamaci), potvrdí mu Společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i odstranění vady a dobu trvání vyřízení Reklamace.
  11. 2.11Požádá-li o to Klient, potvrdí mu Společnost v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Je-li to potřebné, vysvětlí Společnost v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.
  12. 2.12Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Společnost s Klientem nedohodne na delší lhůtě.
  13. 2.12Náklady na vyřízení Reklamace nese Společnost.
 3. 3.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. 3.1V případě, že dojde mezi Společností a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu z Rámcové smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00, Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
  2. 3.2Klient může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. 4.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 4.1Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 10.09.2021.
  2. 4.2Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách www.co2in.com.